PIT-y roczne 2014
Pomoc eksperta

Ulgi i odliczenia

Ulga internetowa

Korzystanie z ulgi internetowej zostało obecnie znacząco ograniczone. Co prawda w rozliczeniu podatkowym za rok 2014 nadal prawo to przysługuje, ale nie wszyscy podatnicy mogą je realizować. Z ulgi internetowej korzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Oznacza to, że ulgę wykazać można tylko w dwóch kolejno składanych po sobie deklaracjach, za dwa kolejne lata podatkowe.

 

Lata, w których
korzystano z ulgi
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Podatnik 1

---

Tak

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 2

---

---

---

---

Tak

Odliczenie ostatni raz

Podatnik 3

Tak

---

Tak

---

---

Odliczenie nie przysługuje

Podatnik 4

---

---

---

---

---

Przysługuje za 2014 i 2015 r. albo

w 2 następujących bezpośrednio po sobie latach następnych

 

Podatnik, który nie skorzysta z odliczenia za 2014 rok i nie korzystał z niego wcześniej, ma prawo w dowolnym roku rozpocząć korzystanie z ulgi. Jeżeli skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi przysługiwać mu będzie za dany rok oraz za rok następny, bezpośrednio po tym roku.

 

Lata, w których korzystano z ulgi 2013 2014 2015 2016 2017

Podatnik 1

Tak

Tak

Nie

Nie

Nie

Podatnik 2

Nie

Tak

Tak

Nie

Nie

Podatnik 3

Nie

Nie

Nie

Tak

Tak

 

Lat korzystania z ulgi nie można rozdzielać. Oczywiście można korzystać z Internetu nie odliczając go i dopiero po kilku latach rozpocząć korzystanie z odliczeń. Jak co roku podatnik ma prawo skorzystać z odliczenia w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który korzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

PIT-y 2014: Kto skorzysta z ulgi internetowej? (wideo)

 

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Ulga internetowa w PIT za 2014 rok

Jak ujmujemy ulgę internetową

Ulga zawarta będzie w naszym podstawowym PIT (PIT-36, PIT-37) oraz w załączniku PIT/O. Najpierw wypełniamy załącznik, a potem kwotę łączną odliczeń od dochodu z załącznika PIT/O przepisujemy do naszego zeznania rocznego.


Czego dokładnie dotyczy ulga internetowa?

Ulga związana jest z korzystaniem z sieci Internet. Oznacza to, że prawo do ulgi ma nie tylko korzystający z sieci w miejscu zamieszania, ale również podatnik posiadający Internet w telefonie komórkowym, korzystający z sieci wireless, w kafejce internetowej, czy posiadający przenośny modem podłączany do laptopa.

Nie ma obecnie konieczności udowadniania administracyjnej rejestracji (zameldowania) w miejscu korzystania z sieci. Nie ma również obowiązku, by z sieci korzystać tylko w miejscu zamieszkania. Stąd też zakres ulgi znacznie rozszerza się.

Dowody na poniesienie wydatku na internet w 2014 r.

Choć nie ma obowiązku posiadać faktur za korzystanie z usługi dostępu do sieci Internet, to nadal warto jest je gromadzić. Stanowią one bowiem najbezpieczniejszy i bardzo wygodny dowód, którym można posługiwać się przed organem skarbowym. 

Faktury nie są jednak jedynym dowodem, którym można udowodnić poniesienie wydatku uprawniającego do ulgi. Katalog tych dokumentów potwierdzających prawo do ulgi internetowej jest szeroki. 

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.
Ulga internetowa - dokumenty
Rozliczenie za 2010 rok Rozliczenie za 2014 (za rok obecny) składane w 2015 r.

Faktura łącznie  z dowodem faktycznego poniesienia wydatku

Dowód faktycznego poniesienia wydatku, wskazujący:
kto, komu, ile zapłacił za Internet w 2014 r.

 

Co to oznacza w praktyce?

Tylko dokument, który wskazuje zapłatę za usługę będzie uprawniał do ulgi. Innymi słowy - każdorazowo należy żądać od wystawcy dokumentu ze wzmianką „opłacone” albo udokumentować go innym dowodem.

Dowodem uprawniającym do ulgi będzie również potwierdzenie przelewu bankowego lub bankowe potwierdzenie zapłaty pod warunkiem, że jako tytuł wskazana będzie płatność za dostęp do Internetu.

Nie będzie możliwości odliczania sieci z dokumentów (w tym z faktur), jeżeli nie wskażą one kwot zapłaconych. Odliczeniu podlegają wyłącznie kwoty faktycznie zapłacone w 2014 r., na które podatnik posiada dowód ich zapłaty.

Problem płatności za „pakiety usług” nadal pozostaje aktualny, tzn. jeżeli posiadamy „Internet plus telefon” lub „telewizja plus Internet” - umowa z dostawcą powinna dokładnie wyszczególniać jaka płatność dotyczy Internetu, a jaka dodatkowej usługi, np. w umowie wskazano, że za Internet opłata wynosi 30 zł, a za telewizję cyfrową 50 zł. W braku takiego zapisu nie możemy samodzielnie dzielić tej opłaty np. na pół i udowadniać, że tyle właśnie płacimy za Internet. Brak wyszczególnienia w umowie lub w dokumencie uzyskanym od dostawcy usługi powoduje, że ulga nie będzie przysługiwała.

Nie ma obowiązku, by dowód wskazywał, za jaki okres jest to płatność. Ważne jest natomiast, by posiadał on datę płatności (czyli datę, kiedy płacimy za Internet). Odliczenie dotyczy opłat poniesionych w danym roku podatkowym, a nie za usługę Internetu w danym roku. Oznacza to, że płatności dokonanej w styczniu 2015 r. za Internet z grudnia 2014 r. czy listopada 2014 r. nie rozliczymy w tym roku. Możemy natomiast ująć w tegorocznej uldze dowody zapłaty ze stycznia 2014 r. za Internet z 2013 r.

Odliczyć można całą kwotę wskazaną do zapłaty, a zatem kwotę brutto (łącznie z podatkiem VAT).

Imię i nazwisko na dokumencie musi się zgadzać z danymi osoby, która ma zamiar dokonywać odliczenia. Nie można odliczać wydatku na Internet z faktury na osobę trzecią. Małżonkowie powinni zadbać, by na fakturze znalazły się ich wspólne dane (a nie tylko dane jednego małżonka); w przeciwnym razie z ulgi skorzysta tylko ten jeden podatnik (albo mąż albo żona, a nie oboje).

Uwaga faktura w PDF

Faktura wysłana w formacie PDF lub przekazana drogą elektroniczną uprawnia do ulgi internetowej tylko w przypadku wcześniejszej akceptacji takiej formy wystawiania faktur. Obecnie jednak uznaje się już dorozumianą akceptację przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie ma obowiązku w tym zakresie podpisywać zgody.

Faktura uprawnia do ulgi pod warunkiem, że posiada ona zapis „opłacona”. Jeśli taki zapis na niej się nie pojawia, ulga powinna być dokumentowana nie taką fakturą, ale dokumentem z którego wynika poniesienie wydatku.

W przypadku korzystania z Internetu w kawiarenkach internetowych należy żądać od sprzedawcy faktur VAT z zapisem ręcznym lub komputerowym „zapłacono gotówką”. Sam paragon z kawiarenki nie uprawnia do ulgi.


Małżonkowie

Faktury powinny być wystawione na imię i nazwisko obojga małżonków. Co prawda zdarzają się orzeczenia uprawniające do ulgi nawet z faktury wystawionej na drugiego małżonka, niemniej bezpieczniejszym jest zaproponowana powyżej metoda.

Nie ma wówczas znaczenia, w jakim zakresie małżonkowie posiadający wspólność majątkową i uzyskujący dochody odliczą przysługującą im ulgę. Jedynym limitem jest tutaj kwota 760 zł. Przykładowo, jeśli wydatki w roku na podstawie faktur wyniosły 1000 zł, odliczyć mogą oni po 500 zł, ale równie dobrze 760 zł u jednego, a 240 zł u drugiego małżonka. Limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków, a zatem łącznie mogą oni od dochodu odliczyć 1.520 zł. Nie można jednak całej kwoty 1.520 zł odliczyć od dochodów jednego z małżonków. Górna granica jest niezmienna – po 760 zł na każdego z małżonków. Nie ma przy tym znaczenia, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy też korzystają z łącznego opodatkowania. By skorzystać z ulgi każdy z nich musi niezależnie posiadać dochód, od którego można odliczyć wydatki, a także każdy z nich musi posiadać dokument wystawiony na imię i nazwisko osoby korzystającej z odliczenia. By korzystać z ulgi, każdy z nich posiadać powinien dochód, który pozwoli mu takie wydatki ponieść i faktycznie opłacić ten wydatek.

W przypadku systemu rozdzielności majątkowej, małżonek odliczyć może tylko tyle, ile faktycznie wydał na Internet. Wówczas warto zadbać o to, by faktura posiadała dane tego małżonka, który wydatek ponosi.

Wyroki korzystniejsze dla podatników

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z dnia 19 sierpnia 2008 r., sygn. akt I SA/Łd 127/08 pozwolił na wspólne rozliczenie sieci na podstawie faktury wystawionej na jednego małżonka. Natomiast WSA w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 575/09) wskazał, że nie jest istotne, na którego z małżonków wystawiono fakturę, ważne jest natomiast, który z nich faktycznie te wydatki ponosi. Tym samym małżonek, który jest jedynym uzyskującym przychody w rodzinie, może skorzystać z ulgi nawet, jeśli faktura jest wystawiona na drugiego małżonka, z którym istnieje współwłasność majątkowa małżeńska (małżonek nie ponoszący wydatków odliczenia natomiast nie wykazuje). Ryzyko w tym zakresie spoczywa jednak na małżonkach i urzędy mogą kwestionować taką formę rozliczeń.

Ulga internetowa a działalność gospodarcza

Mogą tu wystąpić dwie sytuacje:

 1. podatnik korzysta w ramach działalności gospodarczej z Internetu i zalicza je do kosztów tej działalności,
 2. podatnik prowadzi działalność gospodarczą, a z Internetu korzysta prywatnie, dla celów własnych (w szczególności nie zalicza go do kosztów podatkowych) lub korzysta służbowo, lecz Internetu nie rozlicza w kosztach.

Tylko w drugim przypadku podatnik może w zeznaniu rocznym wykazać ulgę internetową. Więcej - tylko rozliczanie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych według skali lub w formie ryczałtu ewidencjonowanego pozwoli mu na korzystanie z ulgi internetowej, jeśli wydatki ponosi prywatnie. Jeśli działalność rozlicza na zasadach podatku liniowego lub poprzez kartę podatkową, to ulgi od tych dochodów nie odliczy. Czasem zdarza się jednak, że podatnik oprócz działalności uzyskuje również inne dochody - opodatkowane według skali. Dochód z tych innych niż działalność gospodarcza źródeł może być obniżony o wartość ulgi internetowej.

Np. podatnik prowadzi działalność opodatkowaną według skali oraz posiada umowę o pracę. Z Internetu korzysta prywatnie. Odliczenia może dokonać w PIT-36. Gdyby z Internetu korzystał służbowo - w ramach przedsiębiorstwa, odliczenie przysługuje pod warunkiem, że nie zaliczył go do kosztów działalności gospodarczej.


Najem a ulga internetowa

Ci wszyscy, którzy osiągają dochody z najmu, ulgę internetową odliczą wyłącznie, jeżeli z Internetu korzystali dla celów własnych. Nie mogą zatem Internetu nabywanego na rzecz najemcy odliczać od własnych dochodów. W takim bowiem przypadku nie „użytkują” Internetu podatnicy, lecz ich najemcy.


Wydatek tylko na cele korzystania z sieci

Odliczenie dotyczy tylko abonamentu za korzystanie z sieci. Jej montaż, remont, opłaty aktywacyjne, wydatek na modem nie dają prawa do ulgi. Jeśli podatnik wykupił abonament telefoniczny z dostępem do Internetu, to dokument musi zawierać wyszczególnienie wydatku za sieć. Łączna kwota nie może być dzielona.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 23-07-2014
 • data modyfikacji: 19-01-2015

Łatwiej już nie można! Rozlicz swój PIT w 5 minut!
Bezpłatny program PIT wypełni za ciebie deklaracje za 2014.
Skorzystaj z przysługujących ci w roku 2014 ulg i odliczeń.


Komentarze

Autor: Gosia (22-01-2015 20:54:04)
Temat: pół roku
Witam, czy jeśli mam internet o lipca 2014 to mogę odliczyć tylko część ulgi?
Autor: Andrew (20-01-2015 10:11:27)
Temat: jedyny komentarz
Co za bzudrne przepisy!!!! Możliwe tylko w chorym kraju!!!
Autor: Emil (18-01-2015 21:12:30)
Temat: Ulga za internet
A jak ktoś miał laptopa razem z internetem w plusie. To też to można odliczyć?
Autor: Emil (18-01-2015 21:09:08)
Temat: Ulga za internet
A jak ktoś miał laptopa razem z internetem w plusie. To też to można odliczyć?
Autor: meg (13-01-2015 16:58:55)
Temat: konto operatora / status online
Witam, na moim koncie w serwisie operatora znajdują się statusy opłaty. Niemniej faktury, które otrzymałam nie mają informacji, że została opłacona. Jeśli informacje na stronie mogą być...pokaż całą treść
Witam, na moim koncie w serwisie operatora znajdują się statusy opłaty. Niemniej faktury, które otrzymałam nie mają informacji, że została opłacona. Jeśli informacje na stronie mogą być podstawą do reklamacji, to czy mogą byc takze podstawą do rozliczenia PIT? zwiń
Autor: asia (12-01-2015 12:45:37)
Temat: pytanko
przemek jezeli nie korzystales z ulgi nigdy wczesniej to mozesz sobie odliczyc internet dwa lata pod rzad ale gora 760zl. Jezeli odliczales juz kiedys internet to nie...pokaż całą treść
przemek jezeli nie korzystales z ulgi nigdy wczesniej to mozesz sobie odliczyc internet dwa lata pod rzad ale gora 760zl. Jezeli odliczales juz kiedys internet to nie mozesz go w tym roku odliczyczwiń
Autor: przemek (11-01-2015 17:13:50)
Temat: pytanko
jeżeli opłacałem internet przez cały rok 2014 to mogę go sobie odliczyć w tegorocznym rozliczeniu?
Autor: Kropek (10-01-2015 22:46:04)
Temat: to niesprawiedliwe
Niektórzy korzystali z tej ulgi w każdym roku, żeby było sprawiedliwie, to ci, którzy skorzystali z niej tylko raz, powinni mieć taką możliwość - po raz 2....pokaż całą treść
Niektórzy korzystali z tej ulgi w każdym roku, żeby było sprawiedliwie, to ci, którzy skorzystali z niej tylko raz, powinni mieć taką możliwość - po raz 2. - w terminie nieokreślonym, wtedy, kiedy będą mogli, a nie tylko wtedy, kiedy to rządzący ustalili. Ci, którzy mieli internet w 2011, a nie mieli w 2012 są pokrzywdzeni. Ci - podkreślę - którzy ulgę za 2011 r. otrzymali po raz pierwszy, a np. z przyczyn różnych nie mogli być abonentem w 2012 r.. zwiń
Autor: murwiga (06-01-2015 00:57:28)
Temat: co to za przykłady
Dlaczego nie ma przykładu dla odliczania internetu co rok do 2012 włącznie ?
Autor: Arek (03-01-2015 08:17:41)
Temat: e-faktura
Mam dylemat. Internet opłacałem na siebie od stycznia do lipca i zrezygnowałem z usług. Posługiwałem się e-fakturą i robiłem przelewy internetowe. W czerwcu zmieniłem bank i zamknąłem...pokaż całą treść
Mam dylemat. Internet opłacałem na siebie od stycznia do lipca i zrezygnowałem z usług. Posługiwałem się e-fakturą i robiłem przelewy internetowe. W czerwcu zmieniłem bank i zamknąłem konto, z którego robiłem przelewy, nie mam do niego dostępu. Czy wystarczy wydruk z profilu na stronie usługodawcy na którym widać, że saldo moich zobowiązań wobec usługodawcy jest zerowe? Jeśli nie, to co mogę zrobić, by uzyskać prawo do ulgi? Proszę o pomoczwiń
Autor: ona (01-01-2015 11:14:32)
Temat: do janusz b
nie zmienia to faktu,ze odliczany był już wcześniej internet dwukrotnie 2012 i ten 2008 rok a okres przedawnienia 5 lat do skontrolowania czy rzeczywiście spełnialiście wymogi do...pokaż całą treść
nie zmienia to faktu,ze odliczany był już wcześniej internet dwukrotnie 2012 i ten 2008 rok a okres przedawnienia 5 lat do skontrolowania czy rzeczywiście spełnialiście wymogi do odliczenia ;] zwiń
Autor: Alicja (11-12-2014 20:57:42)
Temat: Faktury przyszłe
Czy jeśli zapłacę w grudniu 2014 r. za 4 faktury (grudzień 2014 - marzec 2015) to te z 2015 też się będą wliczać jako koszty poniesione w...pokaż całą treść
Czy jeśli zapłacę w grudniu 2014 r. za 4 faktury (grudzień 2014 - marzec 2015) to te z 2015 też się będą wliczać jako koszty poniesione w roku 2014?zwiń
Autor: kasiamacha (11-12-2014 14:24:13)
Temat: podstawa prawna
art. 26 ust. 6h ustawy PIT: \"Odlicznie... przysługuje podatnikowi... jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia\". Skąd zatem te 5 lat?
Autor: kasiamacha (11-12-2014 13:49:54)
Temat: do Janusza
z ulgi mogły skorzystać tylko osoby, które w latach 2005-2011 nie dokonywały odliczeń lub po raz pierwszy uwzględniły ją w PIT za 2012r.
Autor: Janusz B. (09-09-2014 11:37:10)
Temat: Urząd skarbowy w Krośnie Odrzańskim nie uznaje 5-cioletniego okresu przedawniwnia.
Otrzymałem wezwanie do zwrotu odliczenia za internet za 2013 r. Odliczenie dotyczy żony. Na siebie nic nie odliczałem. Z odliczenia na żonę korzystałem (tak mi się zdawało)...pokaż całą treść
Otrzymałem wezwanie do zwrotu odliczenia za internet za 2013 r. Odliczenie dotyczy żony. Na siebie nic nie odliczałem. Z odliczenia na żonę korzystałem (tak mi się zdawało) tylko w roku 2012. W związku z czym uważałem, że przysługuje jej odliczenie za 2013 . Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim wynalazł jednak ( o czym nie pamiętałem), że z odliczenia żona korzystała w 2006 r. A więc 8 lat temu. Uważam, że urząd nie ma racji, bo minął 5-cioletni okres przedawnienia. Kto ma rację? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj